ListWise Nederland

ListWise Nederland is onderdeel van Just Panels. Just Panels maakt gebruik van de technologie van CINT. Derhalve is het privacy beleid van CINT van toepassing. Het privacy beleid van CINT kunt u hieronder vinden. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons via de contact pagina.

Privacybeleid

Laatste update: September 2013

1. Wie is Cint?

Cint is een middelgroot wereldwijd opererend technologiebedrijf dat zich focust op het bieden van op SaaS gebaseerde (Software as a Service) oplossingen voor kopers en verkopers van online steekproeven in de marktonderzoeksindustrie. Cint OpinionHUB brengt kopers van online onderzoek en paneleigenaars bij elkaar en vormt een transparante marktplaats voor online steekproeven. Cint, met haar hoofdkantoor in Stockholm, Zweden, telt vestigingen in de belangrijkste steden van Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific.

2. Cint hecht waarde aan de bescherming van uw privacy

Cint zet zich in voor het behoud van de privacy van online ondervraagden en panelleden. In de verklaring hieronder vindt u meer informatie over ons privacybeleid.

3. Onze normen

Cint onderschrijft en houdt zich strikt aan de normen en richtlijnen van ESOMAR: www.esomar.org en CASRO: www.casro.org.

4. Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Cint verzamelt uitsluitend de persoonlijke informatie van panelleden die vrijwillig instemmen met het verstrekken van bepaalde gegevens. Panelleden worden uitgenodigd om deel te nemen aan partnerpanels. Panelleden doen vrijwillig mee om hun mening te geven over producten en services. Cint helpt dit proces te vergemakkelijken.

Als Cint een onderzoek c.q. gegevensverzameling ondersteunt, dan zorgen wij ervoor dat er in de uitnodigingen van de eigenaars en de vragenlijsten naar de klanten, zowel de identiteit van het onderzoeksbureau of panelbedrijf, als het doel van onze ondervraging duidelijk beschreven wordt.

De persoonlijke gegevens van onze panelleden worden uitsluitend gebruikt om:

  1. panelleden uit te nodigen om deel te nemen aan een onderzoek d.m.v. een vragenlijst;
  2. d.m.v. een profileringsstudie meer informatie over panelleden te vergaren;
  3. te reageren op een ondersteuningskwestie;
  4. antwoorden van panelleden uit een door ons in opdracht van onze klanten uitgevoerde, recente enquête te valideren;
  5. ervoor te zorgen dat onze registratie van de persoonlijke gegevens van onze panelleden correct en geüpdatet is.

Het kan soms ook voorkomen dat we een panellid benaderen om:

  1. informatie te vergaren t.b.v. elke andere vorm van incentive-aanbod;
  2. toestemming te vragen voor het gebruik van zijn/haar persoonlijke informatie voor een ander doel dan in eerste instantie aangegeven bij het verzamelen van de gegevens.

Een panellid dat aan een van de enquêtes die wij in opdracht van onze klanten uitvoeren, meedoet, kan gevraagd worden om zijn/haar persoonlijke mening te geven, maar ook zijn demografische gegevens te verstrekken, zoals leeftijd en gezinssamenstelling. Een panellid mag te allen tijde weigeren om antwoord te geven op bepaalde vragen of zijn deelname aan het onderzoek staken. Paneleigenaars behouden zich het recht voor het lidmaatschap van een panellid te allen tijde en volgens de opt-out procedure te beëindigen.

5. Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Wij zullen uw persoonlijke informatie NIET aan derden verstrekken, verkopen of op andere wijze overdragen, zonder eerst uw toestemming, zoals hieronder beschreven, te hebben ontvangen.

Enquêteresultaten: Uw antwoorden op de enquêtevragen worden samengevoegd met die van andere ondervraagden en slechts als geaggregeerd overzicht en in tabelvorm weergegeven. Wij zullen uitsluitend niet-identificeerbare en geaggregeerde gegevens met onze klanten delen. Al uw antwoorden op de enquêtevragen blijven geheel vertrouwelijk.

Zakelijke overdrachten: Alle informatie waarover wij beschikken kan onderdeel van overdracht zijn in geval van fusie of verkoop van onze activiteiten (waaronder overdrachten als onderdeel of gevolg van insolvabiliteit of faillissementsprocedures) voor een deel of in het geheel, of als onderdeel van een reorganisatie of andere verandering in de zeggenschap.

Naleving van de wet: Cint kan uw persoonlijke informatie aan derden verstrekken wanneer de wet, een reglement of een rechterlijk bevel dat vereist, in het kader van samenwerking met overheidsinstanties bij een strafrechtelijk onderzoek, met het oog op schending van een overeenkomst of overtreding van de wet, of zoals anders vereist door de wet. Ook kunnen wij persoonlijke informatie openbaar maken t.b.v. het innen van door u verschuldigde betalingen, of anderszins waar nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht.

6. Gebruik van cookies, log files en andere technologieën op onze website

Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser op verzoek van een website op de vaste schijf van uw computer onder een digitale gebruikerscode opslaat. Cint maakt gebruik van cookies om de online ervaring beter te laten afstemmen op de wensen van de panelleden en om kwaliteitscontrole en valideringsfuncties te bieden. Cookies van Cint bevatten geen persoonlijke informatie. Cint Cookies

Sommige cookies die wij op ons platform of op het platform van onze partners gebruiken, zijn nodig om panelleden te identificeren en valideren, en beschermen tevens de profiel- en accountinformatie van panelleden. Om cookies van www.cint.com (of website van paneleigenaar) toe te staan, moeten de privacyinstellingen van de browser van een panellid worden geconfigureerd, anders zal het panellid niet worden toegestaan om te registreren of zal hij geen toegang krijgen tot het Cint-portaal. Panelleden kunnen de eigen privacyinstellingen aanpassen om cookies te verwijderen bij het verlaten van websites of bij het afsluiten van de browser.

Sommige sites van Cint of van partners van Cint maken gebruik van Flash Local Shared Objects (LSO), ook wel “Flash cookies” genoemd. Deze cookies worden gebruikt om een volgend bezoek aan een website te vergemakkelijken en te personaliseren en het gedrag van de bezoeker op een site te monitoren. Wij gebruiken Flash cookies uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden.

Flash cookies verschillen van andere browser cookies door het aantal en type opgeslagen gegevens, en de manier waarop deze gegevens wordt opgeslagen. Cookie management tools van browsers of anti-spyware-applicaties zullen geen Flash cookies verwijderen, en ook ‘Private Browsing’ zal niet kunnen voorkomen dat deze op iemands computer worden geplaatst.

Een panellid kan zijn instellingen voor privacy en opslag van Flash cookies echter toch aanpassen en deze ook volledig uitschakelen, door de website van Macromedia, de ontwerper van Flash Player, te bezoeken via de volgende link: Adobe – Flash Player: Settings Manager

7. Bescherming van persoonlijke informatie

De informatie van uw account en profiel zijn met een wachtwoord beveiligd zodat alleen u toegang heeft tot uw persoonlijke informatie.

Wij verzoeken u uw wachtwoord aan niemand door te geven. Cint zal nooit naar uw wachtwoord vragen, niet via een ongevraagd telefoongesprek, niet via een ongevraagde email. Vergeet ook nooit om uit te loggen van uw panelaccount of uw browser af te sluiten wanneer u klaar bent. Dit om de toegang tot uw persoonlijke informatie en correspondentie te voorkomen wanneer u uw computer met anderen deelt, of als u gebruik maakt van een computer in een openbare ruimte, zoals bibliotheek of internetcafé.

Wanneer Cint persoonlijke informatie verwerkt, zoals hierboven beschreven, ongeacht waar het gebeurt, zal Cint ervoor zorgen dat uw informatie veilig wordt verwerkt met inachtneming van de normen uit dit privacybeleid.

8. Privacy van kinderen

Cint hecht veel belang aan het beschermen van de privacy van kinderen. Cint stimuleert ouders en voogden verzorgers om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen en deze te monitoren. Cint zal nooit persoonlijke informatie over kinderen verwerken, tenzij de ouders toestemming hebben verleend. Daarmee voldoet Cint aan de geldende wettelijke bepalingen omtrent de bescherming van de privacy van kinderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Amerikaanse wet op de bescherming van de online privacy van kinderen [United States Children’s Online Privacy Protection Act] (voor panelleden uit de VS), de Data Privacy Richtlijn van de Europese Unie (95/46/EC) (voor panelleden binnen de EU), of voor zover van toepassing, eveneens alle toepasselijke internationale en landspecifieke wetten. Voor wereldwijd online onderzoek, voldoet Cint aan alle geldende internationale en landspecifieke op het verkrijgen van de goedkeuring van ouders/voogden voor de deelname van kinderen aan online onderzoeken. Ouders of voogden worden gestimuleerd om contact op te nemen met Cint om de verzamelde persoonlijke informatie van hun kind/kinderen te bespreken.

9. Hoe ons te bereiken

Raadpleeg altijd de meest recente update van dit privacy beleid. Bij vragen over ons privacy beleid, klachten over onze werkwijze of aanvragen kunt u zich richten tot:

Cint Support Team, learnmore@cint.com of via mail: Cint AB, Luntmakargatan 46, 4tr, 111 37 Stockholm, Sweden

Schrijf je direct in!

Inschrijven duurt maar een paar seconden. Zorg dat je geen geld mis loopt!