ListWise Nederland

ListWise Nederland is onderdeel van Just Panels. Just Panels maakt gebruik van de technologie van CINT. Derhalve zijn de voorwaarden van CINT van toepassing. De voorwaarden van CINT kunt u hieronder vinden. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons via de contact pagina.

Definities

Wanneer gebruikt in deze Voorwaarden, gelden de volgende termen en uitdrukkingen hebben de volgende betekenis.

“Survey” verwijst naar de voorgesteld op de Site Survey vragenlijst.

“U”, “zelf”, “uw” en “Yours,” verwijzen naar u als individu zijnde een panellid.

“Wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar Cint AB, een Zweedse entiteit

“Panel” verwijst naar een verzameling van individuen die heeft ingestemd om te worden uitgenodigd om deel te nemen en in onderzoeken of marktonderzoeken.

“Panellid” verwijst naar een lid van een panel.

“Panel Site” verwijst naar de website waar mensen kunnen registreren om leden van een panel te worden.

“Panel Eigenaar” verwijst naar de eigenaar van het Panel Site en met wie u, in uw hoedanigheid als panellid, hebben een overeenkomst gesloten met betrekking tot uw lidmaatschap van een panel ingevoerd

“Survey Eigenaar” verwijst naar de eigenaar van de enquête.

“Survey Site” verwijst naar de website waar u kunt een enquête beantwoorden.

“Inzending” verwijst naar alle commentaar, feedback, suggesties, ideeën en andere gegevens heeft verstrekt of aangeboden gemaakt, gepost, gepubliceerd, voorgelegd aan of openbaar gemaakt op of via deze site.

Introductie

U bent uitgenodigd voor een ​​enquête in opdracht van het panel eigenaar. Wij beheren de relatie tussen de Survey Eigenaar en het panel eigenaar, namens de Panel eigenaar, en fungeert als een platform leverancier. Het doel van deze voorwaarden is herinnerd aan de algemene voorwaarden voor uw deelname aan een enquête. Deze voorwaarden zijn echter niet van toepassing voor zover zij in strijd zijn met enige vergelijkbare voorwaarden in uw overeenkomst met het Panel Eigenaar of met specifieke termen door de opdrachtgever voor de deelneming aan een specifieke enquête.

In aanvulling op het bovenstaande hebben wij de opdracht gekregen van het panel eigenaar om de prikkel betalingen te beheren. Details met betrekking tot dergelijke stimuleringsregeling is te vinden in deze voorwaarden.

Voorwaarden voor deelname Survey

Als vergoeding voor uw deelname aan een enquête en het gebruik van een enquête site, U gaat ermee akkoord om te voldoen aan deze voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname, met inbegrip van enige overeenkomst tussen u en het panel eigenaar. Je deelname aan een enquête en uw gebruik van een Survey terrein moet in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Door deel te nemen aan een enquête,  gaat U ermee akkoord om te allen tijde te voorzien van ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf als daarom wordt gevraagd. Indien U informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is of er redenen zijn om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, kan je niet in aanmerking voor de enquête en zal U dus geen punten ontvangen of geen stimulansen voor uw deelname. Bovendien kan het panel eigenaar Uw lidmaatschap account beëindigen en U weigeren voor alle huidige en toekomstige deelname aan enquêtes (of een deel daarvan).

Enquête Speeding

Voor de verificatie en veiligheidsdoeleinden, kan een enquête een geschatte tijdsbestek hebben waarin de enquête moet worden ingevuld. Als U de enquête invult in een tijdsbestek dat niet binnen de verwachte termijn valt, kan je geacht worden de enquête niet te hebben afgerond en kunnen derhalve geen prikkels voor uw deelname worden toegekend. Bovendien kan uw Panel Owner Uw lidmaatschap beëindigen.

Red Herring Vragen

Een enquête kan dezelfde of soortgelijke vragen meerdere keren stellen, of eisen dat u kiest voor een specifiek antwoord (zogenaamde Red Herring Questions), om ervoor te zorgen dat U waarachtig en / of zorgvuldig alle enquêtevragen leest. Als uw antwoord op een Red Herring vragen aangeven dat u bent niet eerlijk en / of zorgvuldig alle enquêtevragen heeft gelezen, komt u niet in aanmerking voor het onderzoek en zal U als bijgevolg geen stimulansen voor de deelname ontvangen. Daarnaast kan uw lidmaatschap worden beëindigd en uw account woren gewist.

Open End Vragen

Een enquête kan een sectie bevatten die vereist dat u uw antwoord dient in te vullen (typen) (in plaats van een antwoord van een reeks van vaste antwoorden selecteren). Als uw reactie in Open Ended kwestie wordt beschouwd als taal die ongepast is, of irrelevant met betrekking tot de vraag, mag u niet in aanmerking komen voor het onderzoek en als bijgevolg mag u geen stimulansen voor je deelname ontvangen. Daarnaast kan uw lidmaatschap worden beëindigd en uw account worden gewist.

Uw Conduct

In deelname aan de enquête of met behulp van de enquête site, gaat U ermee akkoord: (i) niet te verstoren, bemoeien met de veiligheid van of op andere wijze misbruik maken van de dienst of de Survey Site, dan wel diensten, systeembronnen, accounts, servers of netwerken verbonden aan of toegankelijk zijn via de Survey of enquête Site of verwante of gelinkte sites, (ii) niet te verstoren of interfereren met genot van de Survey of enquête site of gelieerd of gelinkte sites een andere gebruiker; (iii) niet te uploaden, plaatsen of anderszins verzenden via of terwijl in de Survey of op de enquête site geen virussen of andere schadelijke, verstorende of vernietigende bestanden, computerprogramma’s of code; (iv) niet te gebruiken of proberen te houden, dienst of systeem van een andere gebruiker te gebruiken zonder toestemming, of maak of gebruik maken van een valse identiteit aan de enquête of de Survey terrein; (v) niet te verzenden via of op de enquête of de Survey Site eventuele spam, kettingbrieven, junk e-mail of een ander type van ongevraagde of massa e-mail, en (vi ) niet te proberen om onbevoegde toegang tot de enquête of de Survey Site of delen van de Survey of enquête site die zijn uitgesloten van de algemene toegang verkrijgen.

Daarnaast verklaart U dat U zelf verantwoordelijk bent voor acties en communicaties ondernomen of verzonden naar of voor uw rekening, en dat je zal voldoen aan alle toepasselijke wetten die betrekking hebben op uw gebruik of activiteiten in de Survey of op de Survey Site.

Schorsing

Uw toegang tot een enquête of een enquête site kan, op een bepaald moment, geschorst zijn of worden stopgezet als u zich niet houdt aan deze voorwaarden of enige andere voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname, of in het geval dat u deelneemt aan de enquête of de Survey Site op onrechtmatige wijze gebruikt of anderszins op een wijze schadelijk voor ons, de panel eigenaar, de Survey Eigenaar of enige andere derde.

Intellectuele Eigendom

Tenzij anders vermeld, alle materialen, inclusief, zonder beperking, alle concepten, tekst, design, grafiek, tekeningen, foto’s, videoclips, muziek en geluiden, en alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen die worden gebruikt in de Survey en / of op de Survey Site en de wijze van selectie en daarvan (gezamenlijk, de “Inhoud”), zijn onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien of het recht om een ​​aanvraag voor de inschrijving overal in de wereld, in het bezit van of in licentie bij ons, onze filialen, de Survey Eigenaar of andere derden die de respectieve eigenaars van het intellectuele eigendom.

Geen licentie te gebruiken of reproduceren van de inhoud wordt gegeven aan U en alle intellectuele eigendomsrechten daarin worden uitdrukkelijk voorbehouden. Geen licentie te gebruiken, te onthullen, te downloaden, te kopiëren, distribueren of te reproduceren (met inbegrip van detachering naar een website, social media of blog) de inhoud of het onderwerp van de inhoud wordt gegeven aan U en alle intellectuele eigendomsrechten daarin worden uitdrukkelijk voorbehouden. Houd er rekening mee dat juridische stappen kunnen worden genomen in het geval dat enig ongeoorloofd gebruik van welke inhoud is terug te voeren naar u.

U mag alleen deelnemen aan de enquête en de Site Survey gebruiken op een wijze die geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van ons of een ander.

Beleid op Points-Based Incentive Programs

Om punten te behalen, moet u Uw deelname aan een enquête met succes voltooien. Geen aankoop nodig.

Het aantal punten dat kan worden verdiend voor een enquête is opgegeven bij het begin van de enquête. Let op: U bent verantwoordelijk voor eventuele belastingen of heffingen die kunnen voortvloeien uit punten uitgegeven of teruggekocht. Wij zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn op welke wijze voor de eventuele fiscale gevolgen of plichten die kunnen voortvloeien uit punten of stimulansen uitgegeven of teruggekocht.

Uw deelname aan een enquête kan worden geschorst, gewijzigd of beëindigd, en de eventuele punten of stimulansen verdiend kunnen worden geannuleerd of opgeschort, in geval van misbruik of overtreding van regels, voorschriften, voorwaarden en bepalingen, of een onjuiste voorstelling van u. We zullen niet aansprakelijk voor U zijn onder dergelijke omstandigheden.

Ontkenning

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Uw deelname aan een enquête en het gebruik en browsen van een enquête site is op eigen risico. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, Wij, Onze klanten, partners of andere derde partijen, en onze en hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, agenten, derden content providers en licentiegevers, geen enkele garanties maken, uitdrukkelijk, impliciet of statutair, inclusief die van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, dat deelname aan een enquête of het gebruik van een enquête Site zal zijn ononderbroken of foutloos, met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen uit uw deelname aan een enquête of het gebruik van een enquête site, de daarin aangeboden diensten, of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van enige informatie of diensten die via een enquête of een enquête Site, anders dan uitdrukkelijk in deze Voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WIJ, ONZE FILIALEN, DERDEN OF BESTUURDERS, personeel, aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers, aannemers, of rechtverkrijgenden ZOVER IS NIET AANSPRAKELIJK in enig opzicht, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, VOOR WELKE KWESTIE IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, VOOR WELKE MIDDELEN U MAAKT, OF VOOR ENIGE DIRECTE, SPECIALE SCHADE, BIJKOMENDE, VERTROUWEN, MORELE OF GEVOLGSCHADE, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN VERWACHTE WINST, OF ENIGE ANDERE NIET-onrechtstreekse of indirecte schade OF NIET WIJ ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID OF MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE.

De beperking van de aansprakelijkheid en disclaimers in deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de vorm van de actie, hetzij in contract, garantie, onrechtmatige daad, daad, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad en blijven ook een fundamentele inbreuk of inbreuken of het falen van de wezenlijke doel van de opdracht of de mislukking van een exclusieve verhaal.

Schadeloosstelling

Gaat u ermee akkoord te vrijwaren, verdedigen, en houdt ons en onze filialen, adverteerders en andere derden, met inbegrip van directeuren, aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers, aannemers, filialen, opvolgers of rechtverkrijgenden, vrijwaren van en tegen alle schade, kosten, schulden en verliezen van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking juridische kosten), die voortvloeit uit een vordering van derden met betrekking tot of in verband met uw deelname aan een enquête of het gebruik van een enquête site of Inzendingen aan ons of een aangewezen derde, of een schending van deze Voorwaarden, voor zover dergelijke schade, uitgaven, schulden en verliezen werden veroorzaakt door U.

Rechten te wijzigen en de controle Website

De inhoud van een enquête site kan onderworpen zijn aan verandering, beperking of de beëindiging zonder enige kennisgeving aan u.

Scheidbaarheid en Opdracht

Indien, om welke reden dan ook, een voorwaarde of bepaling van deze Voorwaarden nietig wordt geacht door een rechtbank, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar, zoals voorwaarde of bepaling worden geacht te zijn van de rest van deze voorwaarden, en de rest van deze termen worden uitgelegd en geïnterpreteerd zonder verwijzing naar de niet-afdwingbare termijn.

U mag deze Algemene Voorwaarden overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die kan worden geweigerd in onze enige discretie. U gaat ermee akkoord dat wij deze voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving aan u kunnen toewijzen.

Schrijf je direct in!

Inschrijven duurt maar een paar seconden. Zorg dat je geen geld mis loopt!